Privacybeleid

Wie zijn wij

Het adres van onze website is: https://farmacontent.be.

In het kader van de door ICA verleende diensten, meer bepaald deze verleend in het kader van of via de FarmaContent applicatie, verwerkt ICA persoonsgegevens die u, de gebruiker, betreffen.

Hierbij leeft ICA strikt de regelgeving inzake verwerking van persoonsgegevens na, waaronder de Algemene Verordening 2016/679 Gegevensbescherming (ook ‘AVG’ of ‘GDPR’ genoemd).

Identificatie – wie is verantwoordelijk voor de verzameling en de verwerking van uw persoonsgegevens?

Onder deze applicatie zijn er meerdere verantwoordelijke partijen voor de verzameling en de verwerking van uw persoonsgegevens.

Allereerst is er de eigenaar van de applicatie en de FarmaContent Software, zijnde ICA vzw, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Lange Leemstraat 187, KBO nr. 0456.995.803.

Daarnaast is er de ontwikkelaar van de applicatie en de FarmaContent Software, zijnde FARMAD NV, met maatschappelijke zetel te 9120 Beveren (Melsele), Schaarbeekstraat 19, RPR Gent (afd. Dendermonde) KBO nr. 0473.035.544.

Tussen ICA vzw en FARMAD NV werd een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin deze verantwoordelijkheden worden opgenomen.

Wie is de verantwoordelijke van de verwerking?

In de Privacywet wordt een onderscheid gemaakt tussen de verantwoordelijke voor de verwerking en de partijen waar men beroep op doet voor de feitelijke verwerking. Dit onderscheid is uitermate belangrijk om enige onduidelijkheid rond verantwoordelijkheden te vermijden.

Verantwoordelijke van de verwerking?

De verantwoordelijke voor de verwerking, ook wel data controller genaamd, is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel en de juridische en technische middelen bepaalt voor de verwerking van persoonsgegevens. Volgende persoon is aangeduid als verantwoordelijke verwerker:

Informatie Centrum Apothekers (ICA) vzw
Lange Leemstraat 187
2018 Antwerpen
KBO nr. 0456.995.803
BTW BE 0456.995.803 

Feitelijke verwerker?

De feitelijke verwerker is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in opdracht van de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens verwerkt. De feitelijke verwerker is verantwoordelijk voor de goede technische werking van de website (datatransmissie). De personen die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking gemachtigd zijn om de gegevens te verwerken vallen hier niet onder.

Uiteraard is de verantwoordelijke voor de verwerking uitermate zorgvuldig in zijn selectie van feitelijk verwerker. Zo moet de feitelijke verwerker voldoende waarborgen bieden met betrekking tot technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen rond de verwerking, en voldoen aan de verplichtingen van artikel 16, §1 privacywet.

De verantwoordelijke voor de verwerking draagt of neemt geen enkele aansprakelijkheid op bij verlies of corruptie van data, identiteitsdiefstal, diefstal van gegevens, virussen of Trojaanse paarden, SQL-injecties of andere aanvallen op de informaticasystemen of online cloud-portalen. De feitelijke verwerker beslist autonoom over de meest technisch geschikte toepassing om de gegevens te verwerken, en doet dit vanuit zijn professionele expertise. Van de verantwoordelijke voor de verwerking kan niet verwacht worden over dezelfde expertise en specialiteit te beschikken.

Wanneer en voor welke doeleinden verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wanneer?

ICA verzamelt persoonsgegevens van de gebruiker bij aanmelding en opstart van een nieuwe gebruiker en verder ook het gebruiksverkeer per account tijdens gebruik van onze applicatie.

Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

ICA verzamelt persoonsgegevens slechts voor één overkoepelend doel, namelijk iedere gebruiker van ons platform een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. Deze gegevensverwerking is dus essentieel voor de werking van het platform en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt slechts voor volgende (interne) doeleinden:

  • Het aanbieden en verbeteren van onze gepersonaliseerde en algemene dienstverlening; inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor de Gebruiker, de verkrijging en verwerking van Gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning.
  • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.

Wij geven persoonsgegevens nooit door voor externe analyse zonder dat wij een voorafgaande anonimisering hebben doorgevoerd.

Door gebruik te maken van onze applicatie verklaart de Gebruiker zijn uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens door ICA. Voor de verwerking van persoonsgegevens van derde personen beroept ICA zich uitdrukkelijk op het feit dat deze verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van maatregelen die aan het sluiten van die overeenkomst voorafgaan en die op verzoek van de betrokkene zijn genomen.

Aangezien er geen rem op technologie en innovatie staat is het onmogelijk een inschatting te maken van onze toekomstige website en dienstverlening. Het is bijgevolg belangrijk dat deze toestemming ook betrekking heeft op het gebruik van de persoonsgegevens in het kader van de ontwikkeling van nieuwe diensten en functionaliteiten voor zover deze binnen de oorspronkelijke doelstelling van onze website valt.

Welke gegevens verzamelen en verwerken wij?

Identificatie- en contactgegevens (naam, voornaam, telefoon, adres, e-mailadres …)

Gegevens rond gebruik en acties per account (downloads per media, export per media …)

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de website, verzamelen we de gegevens die getoond wordt in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om spam te bestrijden.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar dienst indien je dit gebruikt. De privacybeleid pagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze website, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze website, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonsgegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden de login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert, wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonsgegevens en bevat alleen maar het bericht ID van het artikel wat je hebt bewerkt. Deze cookie is na een dag verlopen.

Wat zijn mijn rechten?

Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Iedere Gebruiker kan er van uitgaan dat ICA persoonsgegevens steeds ‘eerlijk en rechtmatig’ verwerkt. Dit wil zeggen dat de gegevens enkel voor de bovenstaande uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verwerkt worden. ICA garandeert dan ook dat de gegevensverwerking steeds toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.

We bewaren de persoonsgegevens nooit langer dan strikt noodzakelijk. Wel houden we een archief bij van de gegevens, zolang je account actief is, of wanneer je persoonlijke data noodzakelijk is om je een bepaalde dienst te kunnen aanbieden.

ICA heeft voldoende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om jou een veilige verwerking van de persoonsgegevens te garanderen. Deze beveiligingsmaatregelen zijn in verhouding met de aard van de persoonsgegevens en de potentiële risico’s.

De risico’s van een toevallige of ongeoorloofde vernietiging, toevallig verlies, de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking zijn dan ook tot een minimum gereduceerd. Dit betekent jammer genoeg niet dat er geen risico meer bestaat. Bij een inbraak op haar informaticasystemen zal ICA onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om schade en/of diefstal tot een minimum te beperken.

Recht op verzet

Iedere Gebruiker kan zich steeds verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Dit recht van verzet bestaat slechts indien er sprake is van zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie. De uitzonderingen van artikel 5, (b) en (c) Privacywet zijn eveneens van toepassing op dit recht van verzet.

De Gebruiker kan zich ten allen tijde, kosteloos en zonder motivering verzetten tegen de voorgenomen verwerking van zijn persoonsgegevens indien deze persoonsgegevens verkregen werden met het oog op direct marketing.

De Gebruiker is eveneens gerechtigd om ten allen tijde, kosteloos en zonder motivering de verwijdering van of het verbod op de aanwending van alle hem betreffende persoonsgegevens te bekomen die gelet op het doel van de verwerking, onvolledig of niet ter zake dienend zijn, of waarvan de registratie, de mededeling of de bewaring verboden zijn, of die na verloop van de toegestane duur zijn bewaard.

De Gebruiker oefent zijn recht uit via een gedagtekend, schriftelijk verzoek aan ICA, per post of per e-mail via info@farmacontent.be. ICA verbindt er zich toe aan uw verzoek een gevolg te geven.

Recht op toegang

Iedere Gebruiker die zijn identiteit bewijst beschikt over een recht op toegang tot de informatie rond het al dan niet bestaan van verwerkingen van zijn persoonsgegevens, net als de doeleinden van deze verwerking, de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt.

De Gebruiker oefent zijn recht uit via een gedagtekend, schriftelijk verzoek aan ICA, per post of per e-mail aan info@farmacontent.be. ICA verbindt er zich toe aan uw verzoek een gevolg te geven.

Recht op verbetering

ICA engageert zich tot een zo nauwkeurig mogelijke gegevensverzameling. Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen bijgevolg steeds verbeterd of zelfs uitgewist worden. Aangezien het onmogelijk is om continu op de hoogte te zijn van iedere verandering of fout in de persoonsgegevens, is het aan jou als Gebruiker om onnauwkeurigheden en onvolledigheden te melden en in de eerste plaats zelf de nodige aanpassingen te maken binnen zijn Gebruikersregistratie.

Indien dit toch niet voldoende blijkt kan men steeds een gedagtekend, schriftelijk verzoek aan ICA richten, per post of per e-mail aan info@farmacontent.be. ICA verbindt er zich toe aan uw verzoek een gevolg te geven, door de persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of zelfs te verwijderen. De verwijdering heeft voornamelijk betrekking op de zichtbaarheid, het is dus mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens toch nog tijdelijk bewaard worden.

Welke rechten heb je van je eigen gegevens

Als je een account hebt op deze website of je hebt reacties geplaatst, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonsgegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons hebt gegeven. Je kan ook verzoeken dat we deze persoonsgegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Naar waar je gegevens verzonden worden

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spam detectie service geleid worden.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze website kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, enz. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Hoelang we je gegevens bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die zich registreren op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (enkel de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Beheerders van de website kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.